Jogi információk

263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet a fizetési számla váltásáról

A Kormány a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 64/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet előírásait kell alkalmazni a pénzforgalmi szolgáltatók által fogyasztók részére Magyarországon nyitott vagy vezetett fizetési számla váltásához kapcsolódó eljárással összefüggő szolgáltatásra (a továbbiakban: számlaváltás), ha a számlaváltással érintett fizetési számlákat azonos pénznemben vezetik és az érintett fizetési számlák legalább a következő fizetési módok lebonyolítását teszik lehetővé:

a) fizetési számlához kötődő készpénzfizetés keretében készpénz befizetése fizetési számlára, valamint készpénz kifizetése fizetési számláról és

b) fizetési számlák közötti fizetés keretében átutalás teljesítése, valamint jóváírása.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. átirányítás: a korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató azon szolgáltatása, amelynek keretében a számlaváltással érintett beérkező átutalási megbízás összegét és a kísérő adatokat, valamint a beszedési megbízásokat külön fizetési megbízásként továbbítja az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltató részére a fogyasztó fizetési számláján történő jóváírás vagy a fogyasztó fizetési számlájának megterhelése céljából;

2. korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató: az a pénzforgalmi szolgáltató, amely továbbítja a számlaváltáshoz szükséges információkat;

3. központi átirányítási szolgáltatás: fizetési rendszert működtető pénzügyi vállalkozás, pénzforgalmi szolgáltató vagy levelező bank szolgáltatása, amelynek keretében az átutalások és beszedési megbízások átirányításáról – külön fizetési megbízás nélkül – a fizetési rendszert működtető pénzügyi vállalkozás, pénzforgalmi szolgáltató vagy levelező bank gondoskodik;

4. külföldi pénzforgalmi szolgáltató: az a pénzforgalmi szolgáltató, amelynek székhelye nem Magyarországon van;

5. levelező bank: fizetési rendszerhez közvetlenül nem csatlakozó pénzforgalmi szolgáltató részére a fizetési rendszerhez hozzáférést biztosító pénzforgalmi szolgáltató;

6. új számlavezető pénzforgalmi szolgáltató: az a pénzforgalmi szolgáltató, amelynek a számlaváltáshoz szükséges információkat továbbítják.

2. Számlaváltás belföldön vezetett fizetési számlák között

3. § (1) A számlaváltást a fizetésiszámla-tulajdonos fogyasztónak számlaváltási meghatalmazással kell kezdeményeznie az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál írásban, magyar nyelven vagy a fogyasztóval történt megállapodás alapján kikötött más nyelven.

(2) Ha a fizetési számlának több tulajdonosa van, akkor a számlatulajdonosok kizárólag együttes számlaváltási meghatalmazást adhatnak.

(3) Az átvételi igazolással ellátott számlaváltási meghatalmazásból egy példányt az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltató visszaad a fogyasztó részére.

4. § (1) A számlaváltási meghatalmazásban lehetővé kell tenni a fogyasztó számára, hogy

a) külön hozzájárulását adja

aa) a korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató 7. §-ban meghatározott egyes feladatai, valamint

ab) az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltató 9. §-ban meghatározott egyes feladatai elvégzéséhez;

b) meghatározza a számlaváltással érintett

ba) beérkező ismétlődő átutalásokat,

bb) rendszeres átutalási megbízásokat és

bc) beszedési megbízásokat;

c) nyilatkozzon arról, hogy az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltató helyett inkább maga végzi a beérkező ismétlődő átutalások fizető feleinek, illetve a beszedések kedvezményezettjeinek 9. § (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti értesítésével összefüggő feladatokat;

d) meghatározza azt a munkanapot, amelytől kezdődően a rendszeres átutalási megbízásokat és a beszedési megbízásokat az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott vagy vezetett fizetési számláról kell teljesíteni;

e) a korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számla keretszerződést – felmondási idő kikötése hiányában – legkorábban a d) pontban meghatározott munkanappal felmondja.

(2) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti munkanapot attól a munkanaptól kell számítani, amikor a korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltatótól a 6. § a) és b) pontja alapján továbbított adatokat az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltató megkapta (a továbbiakban: kezdő nap). Az (1) bekezdés d) pontja szerinti munkanap legkorábbi időpontja a kezdőnapot követő hatodik munkanap.

(3) A számlaváltási meghatalmazásban a fogyasztó

a) megadja az (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában megjelölt átutalásokat kezdeményező felek postai vagy elektronikus elérését biztosító adatait, ideértve a kapcsolattartó személy eléréséhez szükséges adatokat, kivéve, ha az (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatot tesz,

b) ha ahhoz nem szükséges a kedvezményezett írásbeli hozzájárulása, akkor igényelheti a beszedési felhatalmazások számlavezető pénzforgalmi szolgáltató által betartandó feltételeinek a számlaváltással egyidejű módosítását.

5. § Az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltató

a) levélmintát bocsát a 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott lehetőséget igénybe vevő fogyasztó rendelkezésére, amely tartalmazza a fizetési számla adatait és a meghatalmazásban megjelölt kezdő időpontot; valamint

b) euró összeg beszedésére vonatkozó felhatalmazás esetén tájékoztatja a fogyasztót az euróátutalások és -beszedések technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról és a 924/2009/EK rendelet módosításáról szóló, 2012. március 14-i 260/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikk (3) bekezdés d) pontja szerinti jogairól.

6. § A számlaváltási meghatalmazás átvételét követő két munkanapon belül az új pénzforgalmi szolgáltató felkéri a korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltatót a következő műveletek elvégzésére, amennyiben azt a számlaváltási meghatalmazás tartalmazza:

a) a számlaváltással érintett valamennyi fennálló rendszeres átutalási megbízás teljesítéséhez szükséges adatok és a beszedési felhatalmazások adatainak átadása az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónak és – amennyiben azt a fogyasztó külön igényelte – a fogyasztónak;

b) a megelőző 13 hónapban a fogyasztó fizetési számlájára beérkező rendszeres átutalásokra és a beszedők által kezdeményezett ismétlődő beszedési megbízásokra vonatkozó adatok átadása az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónak és – amennyiben azt a fogyasztó külön igényelte – a fogyasztónak;

c) ha a korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató vagy a központi átirányítási szolgáltatás nem biztosít automatikus átirányítást, akkor a beszedési megbízások teljesítésének és a beérkező átutalások jóváírásának leállítása a meghatalmazásban megjelölt naptól kezdődő hatállyal;

d) a rendszeres átutalási megbízások törlése a meghatalmazásban megjelölt naptól kezdődő hatállyal;

e) a fogyasztó által meghatározott napon a fizetési számla pozitív egyenlegének átutalása az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott vagy vezetett fizetési számlára;

f) a korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számla lezárása a fogyasztó által meghatározott munkanapon.

7. § A korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltató felkérésének kézhezvételét követően a következő műveleteket végzi el, amennyiben azt a felkérés tartalmazza:

a) a 6. § a) és b) pontjában meghatározott adatokat öt munkanapon belül megküldi az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónak és szükség esetén a fogyasztónak;

b) ha a korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató vagy a központi átirányítás szolgáltatás nem biztosít automatikus átirányítást, akkor a számlaváltási meghatalmazásban megjelölt naptól kezdődő hatállyal

ba) a beérkező átutalásokat nem írja jóvá a fizetési számlán és

bb) a beszedési megbízásokat nem teljesíti;

c) a meghatalmazásban megjelölt naptól kezdődő hatállyal a rendszeres átutalási megbízásokat törli;

d) a meghatalmazásban megjelölt napon a fizetési számlán fennmaradó pozitív egyenleget átutalja az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott és vezetett fizetési számlára;

e) a fizetési számlát megszünteti a fizetésiszámla-szerződésben felmondási idő kikötése hiányában a meghatalmazásban megjelölt napon, felmondási idő kikötése esetén a megjelölt naptól számítottan a felmondási idő leteltekor, amennyiben

ea) a fogyasztó a fizetésiszámla-szerződést a 4. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározottaknak megfelelően felmondta,

eb) a fogyasztónak nincs további fennálló kötelezettsége az adott fizetési számla tekintetében, valamint

ec) az a), b) és d) pontban meghatározott feladatait teljesítette;

f) bizonyítható módon haladéktalanul tájékoztatja a fogyasztót, amennyiben fennálló kötelezettségei akadályozzák fizetési számlájának megszüntetését.

8. § (1) A fizetési-számlaszerződés megszüntetésének és a felek közötti elszámolásnak nem lehet akadálya, hogy a fogyasztó a fizetési számlát szolgáltatáscsomagban veszi igénybe, vagy a fogyasztó és a korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató között egyéb üzleti kapcsolat is fennáll, ide nem értve a jogszabályban kifejezetten megengedett árukapcsolás esetét.

(2) A korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató a számlaváltási meghatalmazásban megadott dátumot megelőzően, a fogyasztó számára nyújtott pénzforgalmi szolgáltatás zökkenőmentessége érdekében a jogszabályban, uniós jogi aktusban vagy keretszerződésben meghatározott esetek kivételével nem tilthatja le a fizetési számlához tartozó készpénz-helyettesítő fizetési eszközöket.

9. § (1) Az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltató a korábbi pénzforgalmi szolgáltatótól a 6. § a) és b) pontja alapján kért adatok kézhezvételét követő öt munkanapon belül a számlaváltási meghatalmazásban meghatározott módon, illetve amennyiben a korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató vagy a fogyasztó által megadott információk azt számára lehetővé teszik:

a) rögzíti és a számlaváltási meghatalmazásban megjelölt naptól kezdődő hatállyal teljesíti a fogyasztó által megjelölt rendszeres átutalási megbízásokat;

b) megteszi az előkészületeket a beszedési megbízásoknak a beszedési felhatalmazásokban megjelölt naptól kezdődő teljesítésére;

c) a fogyasztó fizetési számlájára ismétlődően átutalást teljesítő fizető feleket azok számlavezető pénzforgalmi szolgáltatói útján tájékoztatja a fogyasztónak az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájáról;

d) a beszedőket tájékoztatja az új fizetési számláról és megjelöli azt az időpontot, amelytől kezdődően a beszedési megbízást a fizetési számla terhére teljesíti.

(2) Ha az új pénzforgalmi szolgáltató nem rendelkezik az (1) bekezdés c) pontja szerinti ismétlődően átutalást teljesítő fizető fél vagy az (1) bekezdés d) pontja szerinti beszedés kedvezményezettjének tájékoztatásához szükséges adatokkal, felkéri a fogyasztót vagy a korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltatót a hiányzó adatok megadására.

10. § A 6. § a) és b) pontjában előírt adatcserét a korábbi és az új pénzforgalmi szolgáltatók között elektronikus üzenetváltással kell lebonyolítani

a) védett, zárt hálózaton vagy

b) nyílt hálózaton, titkosítással, fokozott biztonságú elektronikus aláírás vagy elektronikus bélyegző használatával.

3. Számlanyitás megkönnyítése más EGT-államban

11. § (1) Másik EGT-államban működő pénzforgalmi szolgáltatónál történő fizetési számla megnyitásának megkönnyítése érdekében a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató magyar nyelven vagy a fogyasztóval kötött megállapodás alapján kikötött más nyelven a fogyasztó kérésére kimutatást ad a fogyasztó részére:

a) az érvényes rendszeres átutalási megbízásokról;

b) az érvényes beszedési felhatalmazásokról;

c) a megelőző 13 hónapban a fogyasztó fizetési számláján jóváírt ismétlődő beérkező átutalásokról, valamint a fogyasztó számlájának terhére teljesített beszedési megbízásokról.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kimutatást a pénzforgalmi szolgáltató díj- és költségmentesen bocsátja a fogyasztó rendelkezésére.

(3) A fizetésiszámla-szerződés fogyasztó általi felmondása esetén a korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató a fizetési számlán fennmaradó pozitív egyenleget a fogyasztó kérésére

a) átutalja a fogyasztó új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott vagy vezetett fizetési számlájára;

b) elszámol a fogyasztóval.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott feladatait a pénzforgalmi szolgáltató

a) felmondási idő kikötésének hiányában a fogyasztó által megjelölt, legalább hat munkanappal a fogyasztó (1) bekezdés szerinti kérésének napja utáni munkanapon;

b) felmondási idő kikötésekor a felmondási idő lejártát követő munkanapon végzi el.

(5) A pénzforgalmi szolgáltatónak haladéktalanul tájékoztatnia kell a fogyasztót, amennyiben fennálló kötelezettségei akadályozzák a fizetési számlájának megszüntetését.

4. Számlaváltás külföldön vezetett fizetési számláról Magyarországon vezetett számlára

12. § A fogyasztó fizetési számla megnyitására vonatkozó kezdeményezése során a 11. § (1) bekezdésének megfelelő tartalmú, külföldi pénzforgalmi szolgáltató által kiállított dokumentumok bemutatása nem kötelezi az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatót arra, hogy általa egyébként nem nyújtott szolgáltatásokat biztosítson.

5. A számlaváltáshoz kapcsolódó díjak

13. § (1) A számlaváltással összefüggésben – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott eltéréssel – a korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató, valamint az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltató kizárólag tényleges ráfordításaival arányos, ésszerű díjat állapíthat meg.

(2) A 7. § a) pontjában meghatározott adatszolgáltatásért a korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató sem a fogyasztónak, sem pedig az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónak nem számíthat fel díjat vagy költséget.

(3) A fogyasztó kérésére a korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató és az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltató a 11. § (1) bekezdésében meghatározott tartalmú kimutatást a felhasználás céljától függetlenül díj- és költségmentesen bocsátja a fogyasztó rendelkezésére.

6. A fogyasztó kárának megtérítése

14. § (1) Az a pénzforgalmi szolgáltató, amely az e rendeletben meghatározott kötelezettségeit nem vagy nem megfelelően teljesíti, és ezzel a fogyasztónak kárt okoz, köteles a fogyasztó pénzügyi veszteségét – ideértve a díj- és kamatveszteségeit is – haladéktalanul megtéríteni.

(2) A pénzforgalmi szolgáltató mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy az e rendeletben meghatározott kötelezettségének teljesítését tevékenysége körén kívül eső elháríthatatlan ok (vis maior), vagy jogszabályban, közösségi jogi aktusban előírt rendelkezések zárták ki.

7. A számlaváltásra vonatkozó tájékoztatás

15. § (1) A pénzforgalmi szolgáltató a számlaváltási szolgáltatásra vonatkozóan a fogyasztók részére köteles tájékoztatást nyújtani az alábbiakról:

a) a korábbi és az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltató szerepe a számlaváltási eljárás egyes lépéseiben, a 6-12. §-ban meghatározottak szerint;

b) az egyes lépések végrehajtására rendelkezésre álló határidő;

c) a számlaváltási eljárásért felszámított díjak, ha vannak ilyenek;

d) mindazon adat, amelyet a fogyasztónak kell megadnia és

e) a Pénzügyi Békéltető Testület eljárása igénybevételének lehetősége és módja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást papíron vagy más tartós adathordozón díjmentesen hozzáférhetővé kell tenni a pénzforgalmi szolgáltató minden olyan helyiségében, amelybe a fogyasztók beléphetnek, továbbá elektronikus formában mindenkor elérhetővé kell tenni a pénzforgalmi szolgáltató honlapján, és kérésre a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

8. Számlaváltás korlátozásának tilalma

16. § A korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató nem utasíthatja vissza a fogyasztó számlaváltási meghatalmazását.

9. Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet 2016. október 29-én lép hatályba.

18. § Ez a rendelet a fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról, a fizetésiszámla-váltásról és az alapszintű fizetési számla nyitásáról, illetve használatáról szóló, 2014. július 23-i 2014/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Weboldalunkon, a lehető leghatékonyabb működés érdekében, ún. cookie-kat használunk. Részletek

A cookie-k ("sütik") olyan rövid, egyszerű szöveges fájlok (általában néhány KB terjedelmű), amelyeket a megtekintett honlap helyez el az Ön számítógépén, notebookján vagy mobileszközén, és annak böngészőjében eltárol. A cookie-k nem csatlakoznak az Ön rendszeréhez, és nem károsítják az Ön fájljait. Ezeknek a cookie-knak a tartalmát kizárólag a weboldalunk tudja lekérni vagy elolvasni. Ön bármikor kezelheti süti beállításait böngészője beállításaiban. Annak érdekében, hogy weboldalunk a lehető leghatékonyabban működjön, a GIRO Zrt. is cookie-kat használ. A cookie-k által egy honlap felismeri a visszatérő felhasználókat, valamint lehetővé teszik számunkra, hogy adatokat gyűjtsünk felhasználóink viselkedéséről, például arról, hogy Ön melyik országban csatlakozott weboldalunkhoz, milyen böngésző szoftvert és operációs rendszert használ, mi az IP-címe, milyen oldalakat tekintett meg honlapunkon, mely funkciókat használta. Személyes azonosításra alkalmas adatokat nem gyűjtünk, kivéve, ha azokat Ön önként adja meg. Az adatokat honlapunk továbbfejlesztéséhez, látogatottságunk elemzéséhez, reklámstratégiánkhoz használjuk fel. Amennyiben a süti (cookie) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja, bizonyos elemek, vagy a weboldal bizonyos funkcionalitása nem lesz elérhető.

Bezárás